ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2006

daanDelige chaaraNa

kelvondu saari esTu bejaar aagutte andre bengLooru biTTu ellaadru haaLaag hogi suttaaDkonDu baroNa ansutte!!! haaganta oorkaDe enaadru horTre adkinta keTTa yojane mattondilla enbodu ( kanisTa nanna maTTigantoo idu bahaLa keTTa yochane/yojane ). adu nange bejaar jaasti maaDutte hortoo kaDme antoo aagollaa..

heege eraDu vaarada hinde ellaadru hogle beku emba chinte huTTi nanna geLeyaraada aane, saastry, paanDu , saale jote ellaadru pravaasa hogbeku emba charche aarambha aaytu!!

kaaraNaantaragaLinda melina gumpinalli naanu matte aane maatra uLidu nanna itara geLayaraada naveena, aniruddha, bharath kashyapa matte aaneya geLeyaraada santosha matte viveka.. ellaroo seri daanDelige hogodu endaaytu!!! kelvru kone gaLigege serkonDru ennodu aprastuta!!!

irali.. namma chaaraNada vishyakke baroNa... naavu hogo yaavde pravaasa/chaaraNada vishishTate andre naavu yaavattoo ondu yojane/plan maaDi munduvaryodilla... ella tat takshaNada nirdhaara aagirtte... ellaa yojanegaLannu aayaa sthaLagaLalli nirdhaara maaDtivi.. ee daanDeli chaaraNa kooDa idrinda horataadaddalla...

naavu horTiddu shukravaara... dinaankada avshyakate illa ansutte.... aadre tingaLu aagusT... dinaanu heLe biDtini.. 4 ne taareeku ansutte!!! shukravaara madhyaanha aane prayaaNakke busnalli jaaga kaaydirisi banda!!! asTe ee pravaasakke naavu maaDida poorva siddhate!!!

raatri namma vaahana nirdhisTa samaya 8 45 sariyaagi horaDtu!! naveena aka SK ya maatina aarbhaTadinda shuru aaytu namma chaaraNa ennabahudu.. kashyapa tandidda tinDi tinisugaLana tindu aa "raaja hamsa/himse" yalli malagi eddaaga aagle hubLi/dhaaravaaDa(avaLi nagaragaLu) bandittu!!! ee madhye maargadalli onderaDu baari eddu namma kelasagaLannu kooDa mugisikonDiddo..

daanDeli dhaaravaaDadinda hat hattira 27 km. daanDeli muTTuvasTralli beLagge 9 ganTe aagittu.. alli illi uLidukoLLo shaLakke suttaaDi konege araNya ilaakheya kacherige hogi vichaaraNe shuru maaDdo.. avaralli 2 reetiya shibiragaLunTu
1) kulgi shibira
2) aanshi shibira

namage kulgi hattiravaadaddarinda adanne aarisikonDo..
munduvareyuttade... Posted by Picasa